POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

PREKRŠAJNI APELACIONI SUD usvojio 4 žalbe APC/CZA - izbeglicama iz Somalije povređeno pravo na prevođenje

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila APC/CZA izjavio je žalbe na 4 presude Prekršajnog suda u Senti, odeljenje u Kanjiži kojima su somalijske izbeglice u Republici Srbiji osuđene zbog ilegalnog prelaska državne granice.

slepa pravda

Prekršajni apelacioni sud, odeljenje u Novom Sadu, rešavajući po žalbama izjavljenim od strane APC/CZA, ukinuo je presude prvostepenog suda zbog bitne povrede odredaba prekršajnog postupka i vratio ih prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje. Utvrđeno je da je učinjena bitna povreda odredaba prekršajnog postupka imajući u vidu da okrivljeni nisu poučeni o pravu na upotrebu jezika pa im je na taj način uskraćeno pravo da u prekršajnom postupku upotrebljavaju svoj jezik i da na svom jeziku prate tok postupka. Prekršajni sud u Senti, odeljenje u Kanjiži je postupajući kao prvostepeni organ uskratio pravo okrvljenim državljanima Somalije, koji ne razumeju srpski jezik, niti jezik koji je u službenoj upotrebi u sudu, da tok prekršajnog postupka prate preko prevodioca za somalijski jezik i da u tom postupku upotrebljavaju svoj jezik.

ps


Prekršajni apelacioni sud, odeljenje u Novim Sadu, takođe je konstatovao da je pravo na prevođenje povređeno i na načih što je odbrana okrivljenih državljana Somalije, data u prisustvu fizičkog lica, prevodioca za engleski jezik, koji prevodilac nije određen sa liste zvaničnih sudskih prevodilaca.

APC/CZA ističe da je saslušanjem okrivljenih izbeglica iz Somalije bez prevodioca za jezik koji razumeju grubo povređeno pravo na pravično suđenje zajemčano članom 32. Ustava Republike Srbije i članom 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.

Vous êtes ici : Početna strana PREKRŠAJNI APELACIONI SUD usvojio 4 žalbe APC/CZA - izbeglicama iz Somalije povređeno pravo na prevođenje