POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

PREKRŠAJNI APELACIONI SUD DONEO PRVU OSLOBAĐAJUĆU PRESUDU: Tražilac azila iz Avganistana nije odgovoran za ilegalni prelazak državne granice

Prekršajni Apelacioni sud, dana 16.01.2015. godine, usvojio je žalbu Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila APC/CZA i oslobodio odgovornosti tražioca azila iz Avganistana za ilegalni prelazak državne granice Republike Srbije.

Ovo je primer dobre prakse Apelacionog suda da na pravilan način razume i primeni Zakon o azilu Republike Srbije i Ženevsku konvenciju o statusu izbeglica koju je Republika Srbija ratifikovala i oslobodi od prekršajne odgovornosti tražioca azila zbog prelaza državne granice na nedozvoljen način i bez identifikacionih isprava.

Naime, članom 8. Zakona o azilu i članom 31. Ženevske konvencije o statusu izbeglica iz 1951. godine, propisano je načelo nekažnjavanja za nezakonit ulazak i boravak izbeglica odnosno lica koja traže azil, pod uslovom da bez odlaganja podnesu zahtev za dobijanje azila i pruže valjano obrazloženje za svoj nezakonit ulazak ili boravak.

Prekršajni apelacioni sud je valjanim tumačenjem navedenih odredaba oslobodio odgovornosti za ilegalni prelazak državne granice tražioca azila poreklom iz Avganistana, a kako u obrazloženju presude je istaknuto:

„Po doslednoj primeni člana 8. Zakona o azilu i člana 31. Ženevske konvencije o statusu izbeglica koju je Republika Srbija ratifikovala dovoljno je da je izražena namera da se traži azil, da je to učinjeno bez odlaganja i sa određenim razlozima. Ovi uslovi su ispunjeni u konkretnom slučaju, a imajući u vidu da okrivljeni potiče iz Avganistana, države za koju je opšte poznato da je nesigurna po pitanju sloboda i prava čoveka zbog stalnih terorističkih napada i ugrožavanja života i tela ljudi, čime su svakako po prirodi stvari dati dovoljni razlozi za traženje azila u Republici Srbiji."

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila APC/CZA se nada da će se svi prekršajni sudovi u Republici Srbiji voditi praksom Prekršajnog apelacionog suda.

Aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila APC/CZA u ovom postupku se realizuju u okviru projekta: Support to Non-discriminatory Enjoyment of Rights by Asylum Seekers, koji finansira Evropska unija.

You are here: Home PREKRŠAJNI APELACIONI SUD DONEO PRVU OSLOBAĐAJUĆU PRESUDU: Tražilac azila iz Avganistana nije odgovoran za ilegalni prelazak državne granice