POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

USTAVNI SUD REPUBLIKE SRBIJE DONEO PRVU ODLUKU: LICU KOJE TRAŽI AZIL POVREĐENO PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE

Ustavni sud Republike Srbije na sednici Velikog veća održanoj dana 30.10.2014. godine, usvojio je ustavnu žalbu Centra za zaštitu i pomoć tražilaca azila APC/CZA izjavljenu u korist tražioca azila i utvrdio da je Upravni sud Republike Srbije povredio pravo na pravično suđenje iz člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije.

Ustavni sud Republike Srbije doneo je odluku kojom je utvrdio da je licu koje traži azil u Republici Srbiji povređeno pravo na pravično suđenje zajamčeno članom 32. stav 1. Ustava Republike Srbije, poništio presudu Upravnog suda i odredio Upravnom sudu da donese novu odluku o tužbi tražioca azila podnetoj protiv Komisije za azil.

Ovo je prvi slučaj da je Ustavni sud Republike Srbije doneo odluku o usvajanju ustavne žalbe lica koje traži azil u Republici Srbiji. Ustavni sud Republike Srbije utvrdio je da u obrazloženju prvostepenog rešenja nisu navedeni ustavnopravno prihvatljivi razlozi za ocenu da tražilac azila nije lice kome se može dodeliti subsidijarna zaštita, što nije ispravljeno ni pred drugostepenim organom, kao ni Upravnim sudom Republike Srbije koji je u osporenoj presudi prihvatio kao pravilnu ocenu drugostepenog organa, ne dajući za to nikakve nove razloge.

logoapc

 

You are here: Home USTAVNI SUD REPUBLIKE SRBIJE DONEO PRVU ODLUKU: LICU KOJE TRAŽI AZIL POVREĐENO PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE