POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Imenovanje predsednika i članova Komisije za azil

Na osnovu člana 20. stav 1. Zakona o azilu (Službeni glasnik RS, broj 109-07) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2 Zakona o Vladi (Službeni glasnik RS.br.55/05,71/05 – ispravka I 101/07),

Vlada donosi

Rešenje
O imenovanju predsednika i članova Komisije za azil
I
U komisiju za azil imenuju se:

1. za predsednika
-Jovo Puletic,Uprava granične policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova
2.za članove
1)Predrag Zlatić,dipl.pravnik iz Beograda
2)Mirjana Kecman,pomoćnik komesara Komesarijata za izbeglice
3)Slavica Stišović,rukovodilac Grupe za normativne poslove u Komesarijatu za izbrglice
4)Bojan Anđelković,pomoćnik ministra rada i socijalne politike
5)dr Vladimir Đurić,pomoćnik direktora Službe za ljudska i manjinska prava
6)Nataša Gudović,savetnik u Ministarstvu zdravlja
7)mr Miomirka Marinkovic,direktor Direkcije za konzularne poslove Ministarstva spoljnih poslova
8)Jovan Ćosić, šef Odseka za normativne poslove u Ministarstvu pravde

II

Ovo rešenje objaviti u Sužbenom glasniku Republike Srbije

24 broj 119-643/2008
U Beogradu, 17. aprila 2008. godine
Vlada
Potpredsednik,
Božidar Đelić,s.r.

You are here: RS Asylum Commission Vesti Imenovanje predsednika i članova Komisije za azil