Ko su lica iz Ukrajine kojima je odobrena privremena zaštita u Srbiji

 APC info Ko su lica 1080x1080

U Srbiji je odobrena privremena zaštita za sva izbegla lica iz Ukrajine i to za:

1) državljane Ukrajine i članove njihovih porodica* koji su boravili u Ukrajini;

2) tražioce azila, lica bez državljanstva i strane državljane kojima je odobren azil ili ekvivalentna nacionalna zaštita u Ukrajini i članove njihovih porodica kojima je odobren boravak u Ukrajini;

3) strane državljane kojima je odobren važeći stalni boravak ili privremeni boravak u Ukrajini i koji se ne mogu vratiti u svoju zemlju porekla pod stalnim i dugoročnim okolnostima.

4) Privremena zaštita priznaje se i državljanima Ukrajine i članovima njihovih porodica koji su u vreme donošenja ove odluke zakonito boravili u Republici Srbiji, a kojima je prestalo pravo na boravak tokom važenja odluke o privremenoj zaštiti sve do njenog ukidanja.

*Članovima porodice, smatraju se:

1. supružnik sa kojim je brak zaključen pre dolaska u Republiku Srbiju,

2. vanbračni partner u skladu sa propisima Republike Srbije,

3. njihova maloletna deca rođena u braku ili van braka, maloletna usvojena deca ili maloletna pastorčad,

4. svojstvo člana porodice može izuzetno priznati i drugim licima, pri čemu se posebno uzima u obzir činjenica da ih je izdržavalo lice kojem je odobreno pravo na azil ili privremena zaštita, njihov uzrast i psihološka zavisnost, uključujući i zdravstvene, socijalne, kulturološke ili druge slične prilike;

 

FaLang translation system by Faboba