POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Country of Origin

O azilnoj biblioteci APC/CZA


Azilna biblioteka je projekat Centra za zaštitu i pomoć  tražiocima azila koji je finansiran od strane Švajcarske agencije za razvoj sa ciljem da ojača funkcionisanje azilnog sistema i azilnih institucija u Srbiji i regionu ali i da informiše javnost i građane o situaciji, problemima i fenomenu migracije i azila u kontekstu svetskih migratornih kretanja i regionalnog balkanskog konteksta.

Imajući u vidu veliki broj ljudi poreklom iz  Azije i Afrike, koji na svom putu ka zemljama Zapada prolaze  kroz Grčku, Makedoniju, Srbiju, Hrvatsku, BiH ili Crnu Goru, pitanje migracija i azila postaje sve aktuelnije na Balkanu.

Deo migratorne grupe čine tražioci azila koji iz ilegalne prelaze u legalnu kategoriju koja stiče legalan osnov za boravak u Srbij i u njoj prolazi kroz sistem utvrđivanja osnovanosti azilnih zahteva. Još uvek jedan mali deo ukupnog broja migranata zatraži azil u Srbiji dok pet do šest puta više ljudi samo ilegalno prođe kroz zemlju na putu ka Evropskoj uniji.

Incirajući pokretanje raznovrsnih i odvojenih upravnih radnji i upravnih i sudskih  postupaka- azilnih, zdravstvenih, socijalnih, obrazovnih , prekršajnih, readmisijskih, integracijskih, migranti predstavljaju jednu novu mikro grupu  koja je sveprisutnija u radu državnih organa i sociljanih, zdravstvenih, obrazovnih i kulturnih institucija,  ali i u radu civilnog sektora i međunarodnih organizacija.

Upravo sa cijem da obezbedi sve neophodne informacije o zemljama porekla tražilaca azila za adekvatan rad azilnih i drugi institucija i službi, a radi donošenja odluka koje se tiču sticanja statusa, dobijanja socijalne, zdravstvene, integracijske pomoći i zaštite, azilna biblioteka će u narednom periodu značajno doprineti daljem  unapređivanju  pravilnog funkcionisanja azilnog sistema.

Kroz izradu i prezentovanje izveštaja iz zemalja porekla tražilaca azila, svih relevantnih informacija iz zemalja porekla, domaće i strane sudske azilne prakse, odluka azilnih instanci, biblioteka ima zadatak da olakša, ubrza i usavrši proces donošenja odluka i postupanja nadležnih državnih i nedržavnih aktera u azilnom i drugim migratornim sistemima.

You are here: About APC / CZA Library