POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Novi pravilnici RS

Zakon o azilu stupio je na snagu 06.12.2007.godine, a od 01.aprila 2008.godine je počeo da se primenjuje. Zakonom je predviđen dvostepeni postupak povodom zahteva za azil, tako da odluku u prvom stepenu donosi Kancelarija za azil koja je u sklopu Ministarstva unutrašnjih poslova, dok odluku u drugom stepenu donosi Komisija za azil čije članove imenuje Vlada.

 U članu 67 stav 2 Zakona o azilu, propisano je da će državni službenik na položaju koji rukovodi Komesarijatom za izbeglice doneti akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Centru za azil i propise o uslovima smeštaja, kućnom redu, obezbeđivanju osnovnih životnih uslova i evidenciji lica smeštenih u Centru za azil. U skladu sa prethodno rečenim Komesarijat za izbeglice doneo je sledeće pravilnike: Pravilnik o kućnom redu u centru za azil («Sl.glasnik RS», br.31/2008), Pravilnik o uslovima smeštaja i obezbeđivanja osnovnih životnih uslova u centru za azil i Pravilnik o načinu vođenja i sadržini evidencije o licima smeštenim u centru za azil.

Naime osnov za donošenje prvog i drugog pravilnika jeste član 21 stav Zakona o azilu, dok osnov za donošenje poslednjeg pravilnika jeste član 64 stav 3 Zakona o azilu. Sva tri pravilnika su na snazi od 28.03.2008. godine, a početak njihove primene vezan je za početak primene samog Zakona, odnosno isti se primenjuju od 01. aprila 2008.godine.

U skorije vreme bi trebalo da se donesu i propisi-pravilnici kojima bi se regulisala socijalna pomoć ( koja bi tražiocu azila, odnosno licu koje je dobilo azil bila odobrena), kao i propisi vezano za zdravstvene preglede koji će se obavljati prilikom prijema u Centar za azil. Takođe, očekuje se i donošenje propisa kojima bi se odredila sadržina i izgled obrasca zahteva za azil, potvrde za lice koje je izrazilo nameru da traži azil, lične karte za lice koje traži azil, lične karte licu kome je azil odobren , kao i izgled i sadržina putne isprave za izbeglice, a za čije donošenje je nadležan ministar za unutrašnje poslove. Takođe, Ministarstvo unutrašnjih poslova, nadležno je i za donošenje propisa o načinu evidentiranja i registracije lica koja traže azil, kao i propise o načinu vođenja i sadržini evidencija iz člana 64 Zakona o azilu.

أنت هنا: Ljudska prava Vesti Novi pravilnici RS